Herbs With Category: Tonify Yin

<< BackEnglish Latin Pinyin Chinese Category
Lily Bulb Lilii Bulbus bai he 百合 Tonify Yin
Tremella Fruiting Body Tremella bai mu er 白木耳 Tonify Yin
Glehnia Root Glehniae Radix bei sha shen 北沙参 Tonify Yin
Chinese Soft-Shelled Turtle Shell Trionycis Carapax bie jia 鳖甲 Tonify Yin
Prepared Chinese Soft-Shelled Turtle Shell Trionycis Carapax Preparatum cu chao bie jia 醋鳖甲 Tonify Yin
Fresh-Water Turtle Plastron Testudinis Plastrum gui ban 龟板 Tonify Yin
Fresh-Water Turtle Plastron Testudinis Plastrum gui ban (cu) 龟板 Tonify Yin
Black Sesame Seeds Sesami Semen Nigrum hei zhi ma 黑芝麻 Tonify Yin
Ophiopogon Tuber Ophiopogonis Radix mai men dong 麦门冬 Tonify Yin
Eclipta Ecliptae Herba mo han lian 墨旱莲 Tonify Yin
Adenophora Root Adenophorae Radix nan sha shen 南沙參 Tonify Yin
Ligustrium Ligustri Lucidi Fructus nu zhen zi 女贞子 Tonify Yin
Ligustrium Ligustri Lucidi Fructus nu zhen zi (jiu) 女贞子 Tonify Yin
Dendrobium Dendrobii Herba shi hu 石斛 Tonify Yin
Aspargus Tuber Asparagi Radix tian men dong 天门冬 Tonify Yin
American Ginseng Root Panacis Quinquefolii Radix xi yang shen 西洋参 Tonify Yin
Scented Solomon'S Seal Rhizome Polygonati Odorati Rhizoma yu zhu 玉竹 Tonify Yin