Herbs With Category: Nourish Heart, Calm Spirit

<< BackEnglish Latin Pinyin Chinese Category
Arborvitae Seed Platycladi Semen bai zi ren 柏子仁 Nourish Heart, Calm Spirit
Silktree Flower Albiziae Flos he huan hua 合欢花 Nourish Heart, Calm Spirit
Silktree Bark Albiziae Cortex he huan pi 合欢皮 Nourish Heart, Calm Spirit
Lotus Plumule Nelumbinis Plumula lian zi xin 蓮子心 Nourish Heart, Calm Spirit
Ganoderma Ganoderma ling zhi 灵芝 Nourish Heart, Calm Spirit
Oxidized Iron Filings Ferri Frusta sheng tie luo 生铁落 Nourish Heart, Calm Spirit
Spiny Zizyphus Seeds Zipiphi Spinosae Semen suan zao ren 酸枣仁 Nourish Heart, Calm Spirit
Spiny Zizyphus Seeds Zipiphi Spinosae Semen suan zao ren (chao) 酸枣仁 Nourish Heart, Calm Spirit
Fleeceflower Caulis Polygoni Multiflori Caulis ye jiao teng 夜交藤 Nourish Heart, Calm Spirit
Polygala Root Polygalae Radix yuan zhi 远志 Nourish Heart, Calm Spirit
Polygala Root Polygalae Radix yuan zhi (mi) 远志 Nourish Heart, Calm Spirit