Herbs With Category: Extinguish Wind, Stop Tremors

<< BackEnglish Latin Pinyin Chinese Category
Caltrop Fruit Tribuli Fructus bai ji li 刺蒺藜 Extinguish Wind, Stop Tremors
Earthworm Pheretima di long 地龙 Extinguish Wind, Stop Tremors
Uncaria Vine Uncariae Ramulus Cum Uncis gou teng 钩藤 Extinguish Wind, Stop Tremors
Silkworm Bombyx Batryticatus jiang can 僵蚕 Extinguish Wind, Stop Tremors
Antelope Horn Saigae Tataricae Cornu ling yang jiao 羚羊角 Extinguish Wind, Stop Tremors
Scorpion Scorpio quan xie 全蝎 Extinguish Wind, Stop Tremors
Abalone Shell Haliotidis Concha shi jue ming 石决明 Extinguish Wind, Stop Tremors
Gastrodia Rhizome Gastrodiae Rhizoma tian ma 天麻 Extinguish Wind, Stop Tremors
Centipede Scolopendra wu gong 蜈蚣 Extinguish Wind, Stop Tremors