Formulas with Symptom: Red Tongue with Little Coating

<< BackEnglish Pinyin Chinese Category
Eight-Immortal Pill for Longevity Ba xian chang shou wan Nourish and Tonify Yin