Formulas with Symptom: Hot Palms and Soles

<< BackEnglish Pinyin Chinese Category
Eight-Immortal Pill for Longevity Ba xian chang shou wan Nourish and Tonify Yin