Formulas With Category: Relieve Summer Heat

<< BackEnglish Pinyin Chinese Category
Six to One Powder liu yi san Relieve Summer Heat
Peppermint Powder ji su san Relieve Summer Heat
Cinnamon and Poria Sweet Dew Decoction gui ling gan lu yin Relieve Summer Heat
Clear Summerheat and Augment the Qi Decoction qing shu yi qi tang Relieve Summer Heat
Master Li's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi li shi qing shu yi qi tang Relieve Summer Heat