Formulas With Category: Nourish and Tonify Yin

<< BackEnglish Pinyin Chinese Category
Two-Ultimate Pill er zhi wan Nourish and Tonify Yin
Mulberry Leaf and Sesame Seed Pill sang ma wan Nourish and Tonify Yin
Preserve Vistas Pill zhu jing wan Nourish and Tonify Yin
Enrich the Kidneys and Open the Gates Pill zi shen tong guan wan Nourish and Tonify Yin
Great Tonify the Yin Pill da bu yin wan Nourish and Tonify Yin
Six-Ingredient Pill with Rehmannia liu wei di huang wan Nourish and Tonify Yin
Linking Decoction yi guan jian Nourish and Tonify Yin
Restore the Left (kidney) Decoction zuo gui yin Nourish and Tonify Yin
Tangjuei and Rehmannia Decoction dang gui di huang yin Nourish and Tonify Yin
Capital Qi Pill du qi wan Nourish and Tonify Yin
Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers qi bao mei ran dan Nourish and Tonify Yin
Eight-Ingredient Pill with Rehmannia ba wei di huang wan Nourish and Tonify Yin
Eight-Immortal Pill for Longevity Ba xian chang shou wan Nourish and Tonify Yin
Great Tonify the Basal Decoction da bu yuan jian Nourish and Tonify Yin
Stabalize the Yin Decoction gu yin jian Nourish and Tonify Yin
Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia Pill qi ju di huang wan Nourish and Tonify Yin
Anemarrhena, Phellodendron and Rehmannia Pill zhi bai di huang wan Nourish and Tonify Yin
Restore the Left (kidney) Pill zuo gui wan Nourish and Tonify Yin
Great Creation Pill da zao wan Nourish and Tonify Yin
Pill for Deafness that is Kidn to the Left (kidney) er long zuo ci wan Nourish and Tonify Yin
Augmented Six-Ingredient Pill with Rehmannia jia wei liu wei di huang wan Nourish and Tonify Yin
Improve Vision Pill with Rehmannia ming mu di huang wan Nourish and Tonify Yin
Dendrobium Pill for Night Visioin shi hu ye guang wan Nourish and Tonify Yin